Stadsverwarming

Stadsverwarming juridische toelichting

terug

 1. De huidige stadsverwarming Gemeente Ede heeft geen gelden bouwvergunning. De installatie is destijds tijdelijk toegestaan voor hooguit 5 jaar. Deze termijn is reeds lang verstreken. Zie Artikel 45 Woningwet, artikel 17.1 Wet Ruimtelijke Ordening. Ook bepaalt artikel 17.1 dat de gemeente moet handhaven.

 2. Diezelfde wet bepaalt dat, na het verstrijken van deze 5 jaar, er geen nieuwe bouwvergunning mag worden aangevraagd. Dit betekent, dat er er geen nieuwe stadsverwarming meer op de huidige plek mag komen. Dit zou het achteraf legaliseren van een onwettige situatie betekenen.

  Daarnaast geldt het volgende:
  Gemeente Ede heeft genoeg tijd gehad om een en ander conform Nederlandse regelgeving te realiseren, maar heeft verzuimd om hier actie in te ondernemen:
  - er zat nog minimaal 3 jaar tijd tussen het moment dat bekend werd dat de Enka wegviel en het moment van het aflopen van de vrijstellingstermijn van 5 jaar. Gemeente Ede had dus nog 3 jaar om tot een legale oplossing te komen.
  - Ook zat er nog minimaal 4 jaar tussen dit moment dat de Enka wegviel en de bijeenkomst, waar gemeente Ede aan toekomstige bewoners van woningen rondom installatie verkondigde dat de installatie er tijdelijk staat.
  - Tot op de dag van vandaag kan elke burger de vrijstelling op het gemeentehuis opvragen, waarop staat dat de installatie hier slechts tijdelijk staat.
  onafhankelijke onderzoekbureaus concluderen dat gemeente Ede/ Nuon in 2002 geen alternatieven hebben aangedragen, terwijl deze er wel degelijk zijn.

 3. Via onderzoek van gemeente Ede/ Nuon (2007) is aangetoond dat er op dit moment verschillende alternatieve locaties mogelijk zijn en dat er geen enkele dwingende reden is om voor de huidige locatie te kiezen.

 4. Gemeente Ede heeft zich, ten onrechte niet gehouden aan de vereiste minimale veiligheidsafstand van 15 meter tussen het gasdrukreduceer- en – meetstation en een kwetsbaar object, hier zijnde het schoolplein. Deze eis is gesteld in het Besluit Voorzieningen en Installaties Milieubeheer, welke nu is vervangen in het Besluit Algemene regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit), waar deze eis ook is gesteld.

 5. Gemeente Ede wijkt zonder onderbouwing af van de brochure “Bedrijven en milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse gemeenten en het ministerie van VROM van december 2006. Deze indiceert een veiligheidsafstand van 50 meter voor “normale” kwetsbare objecten. De stadsverwarming staat op slechts 12 meter van een basisschool/ peuterspeelzaal met 300 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. (zijnde niet-zelfredzame bevolkingsgroepen), 6 meter van (school-)woningen en 19 meter van woningen. Gemeente Ede heeft deze grote afwijking met de VNG brochure niet onderbouwd, noch heeft zij aangegeven wat gevolgen zijn voor omwonenden en de kinderen, terwijl zij in de M.E.R. wel uitgaat van deze V.N.G.-brochure.

 6. Gemeente Ede kan niet aannemelijk maken, dat de stadverwarming zal voldoen aan de gestelde geluidsemissie-eisen van 35-45 dB. Het Besluit Voorzieningen en Installaties Milieubeheer, dat nu is vervangen in het Besluit Algemene regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Activiteitenbesluit) stelt duidelijk, dat gemeente Ede geluidsemissienormen in acht moet nemen.

 7. Gemeente Ede wijkt ook, wat betreft geluidsemissies, ten onrechte zonder enige motivatie af van de brochure “Bedrijven en milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse gemeenten en het ministerie van VROM van december 2006. De brochure geeft voor de geluidsafstand een richtwaarde van 100 meter als minimaal nodig tussen stadsverwarming en overige gebouwen. Gemeente Ede heeft dit grote verschil in afstand niet onderbouwd, noch heeft zij aangegeven wat gevolgen hiervoor zijn voor de schoolkinderen en omwonenden.

 8. Gemeente Ede geeft onvoldoende onderbouwing hoe zij visuele hinder ten gevolge van de industriële installatie, zijnde een gasverbrandingsinstallatie met een 20 tot 25 meter hoge afgaspijp, voor de omgeving beperkt. Zij onderbouwt hierbij niet waarom zij afwijkt van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering welke de stadsverwarming met betrekking tot visuele hinder in de categorie: “Potentieel aanzienlijke emissie of visuele hinder” groepeert. Ook geeft gemeente Ede geen deugdelijke onderbouwing waarom zij afwijkt van het Beeldkwaliteitsplan en haar eigen visie voor de woonwijk: “een wijk die is ingepast in een natuurlijke leefomgeving”

 9. Gemeente Ede voldoet niet aan de gestelde Energie Prestatie op Locatie (EPL), zoals gesteld in de Bans Klimaatconvenant met betrekking tot energieprestatienormen. Bij een ecowijk, zou je verwachten dat er een hoog streefniveau zou zijn. Echter blijkt de EPL niet eens de minimale grenswaarde te halen. Gemeente Ede voldoet hierbij niet aan haar inspanningsverplichting. Ook omdat zij onderzoek naar betere alternatieven achterwege heeft gelaten. Gemeente Ede onderbouwt deze afwijking niet, noch geeft zij aan waarom zij van mening is af te kunnen wijken.

 10. Kinderen kunnen eenvoudig over het hekwerk klimmen en aan de bedrading van de installatie komen. Gemeente Ede hoort in dit soort gevallen de eigenaar, hier zijnde Nuon, te verplichten tot een veilige installatie. Tot dusver steunt gemeente Ede Nuon in het openbaar, door te melden, dat zij het hekwerk niet hoeven aan te passen.

De wethouder heeft in de raadsvergadering toegegeven, dat de installatie niet aan de gestelde eisen voldoet. Hiermee gedoogt gemeente Ede de situatie. Gemeente Ede onderbouwt dit gedoogbeleid, doordat zij stelt dat er een maatschappelijk belang is, namelijk dat de woningen van warmte moeten worden voorzien. Echter, het is hierbij niet dwingend noodzakelijk dat de installatie op de huidige plek komt te staan.

Als tweede reden geeft gemeente Ede aan, dat zij mogen gedogen, omdat er volgens de gemeente uitzicht is op legaliseren. Hiervan is echter niet sprake. Zoals in punt 2 al aangegeven, mag er wettelijk niet worden gelegaliseerd. Daarnaast zal de huidige installatie nog geruime tijd staan. Het is op dit moment onduidelijk hoe lang het zal duren, voordat deze installatie kan worden verwijderd.

Heeft u meer vragen of heeft u opmerkingen over de juridische achtergrond van deze installatie, neem dan contact met ons op via Kindveiligkernhem@live.nl

 

terug

 

       
© Parof-art