Stadsverwarming

Stadsverwarming TOP 10 meest gestelde vragen…

terug

TOP 10 meest gestelde vragen…

 1. Wie coördineert deze actie?
  De mensen, die bij u aan de deur komen, zijn (mede)bewoners van de wijk Kernhem, die willen zorgdragen dat gemeente Ede de stadsverwarming op een legale en veilige wijze realiseert. Deze actie is gecoordineerd door KindveiligKernhem. Kindveiligkernhem zet zich in voor veiligheid in de wijk voor groot en klein. Eerdere projecten van KindveiligKernhem zijn geweest: realisatie van de tijdelijke gymzaal in Kernhem, aankaarten veiligheid rondom de scholen en verplaatsing van de zendmast naar buiten de wijk.

 2. Wat is er met de stadsverwarming aan de hand?
  Gemeente Ede heeft onlangs in een informatieblad geïnformeerd, dat er op termijn een nieuwe stadsverwarming komt op de plek van de huidige. De huidige stadsverwarming staat er nog naar verwachting nog zo’n 1 a 2 jaar. Zowel met de huidige als de nieuwe installatie is veel aan de hand:

  De huidige installatie:
  - staat er al jaren zonder geldende bouwvergunning. Normaliter moet een bouwwerk dan weg.
  - heeft een afgaspijp van 4 a 5 meter. Als de wind verkeerd staat, ademen de kinderen op het schoolplein de rookgassen in.
  - Heeft een hekwerk dat de installatie onvoldoende afschermt. Er klimmen regelmatig kinderen overheen. Op het terrein is het onveilig. Kinderen kunnen bijvoorbeeld aan elektrische bedrading trekken.
  - voldoet niet aan de geluidseisen. Nuon krijgt het niet voor elkaar om het geluidsniveau naar beneden te brengen.
  - is absoluut niet veilig gebleken. Omwonenden hebben meer dan eens een gaslek gemeld. In december 2006 heeft nog tijden na het dichten van het lek een gasbel rond en in hun huizen en rondom de school gehangen.

  De nieuwe installatie:
  - mag volgens de wet Ruimtelijke Ordening artikel 17.1 niet meer op deze locatie komen. Dit zou het achteraf legaliseren van een onwettige situatie betekenen. Dit verbiedt de wet. De gemeente moet dus voor een alternatieve locatie kiezen en mag niet meer gedogen.
  - Zal naar verwachting ook niet voldoen aan de geluidseisen. M.n. de school krijgt te maken met extra geluid.
  - krijgt een afgaspijp van 20 tot 25 meter hoog. Deze zal in de wijde omtrek zichtbaar zijn; het ecokarakter van de wijk ontsieren en uiteindelijke de waarde van alle woningen in Kernhem doen afnemen.

  Voor zowel de oude als de nieuwe installatie geldt:
  - dat zij niet voldoet aan de energieprestatienorm. Alle gemeenten hebben gezamenlijk zulke normen opgesteld op verschillende ambitieniveau’s. Kernhem is een ecowijk. Je zou een hoog ambitieniveau verwachten. Echter het behalen van de minimale norm is twijfelachtig. Gemeente Ede heeft nooit onderzoek gedaan naar energiezuiniger en daarmee voor ons bewoners, goedkopere alternatieven. Ook hier vragen wij de gemeente naar.
  - dat zij 3 keer zo dicht bij de school staat, dan de landelijke richtijn. Het is een richtlijn, dus het is aan de gemeente of zij zich hieraan hodut. De gemeente kiest, met haar gedoogbeleid, voor een optimaal grondgebruik en niet voor veiligheid.
  - Dat de wettelijke veiligheidsafstand van de installatie tot het schoolplein 15 meter is. De kinderen op het schoolplein spelen er direct naast. De installatie voldoet dus niet aan deze verplichte veiligheidsafstand. Gemeente Ede wil dit als volgt oplossen: de weg, achter de school, is in gebruik als schoolplein. Gemeente Ede heeft met de school een contract opgesteld, zodat de school dit als schoolplein kan gebruiken. Dit moet, omdat het schoolplein wettelijk gezien, te klein is bemeten. Nu weigert de gemeente om het contract te ondertekenen, zodat het formeel geen schoolplein zal heten. Echter, de kinderen zullen er, vanwege het ruimtegebrek, te dicht bij de stadsverwarming blijven spelen.

 3. Wat is het doel?
  De gemeente ervan overtuigen, dat een dergelijke industriële installatie op het industrieterrein hoort (b.v. bij de A30 of bij het Nizo) en niet in een woonwijk en zeker niet in een ecowijk. (n.b. visie van gemeente Ede is, dat de wijk is ingepast in een haar leefomgeving)

 4. Is dit een nieuw probleem?
  Nee, bewoners zijn al lange tijd bezig om het belang van een goede stadsverwarming onder de aandacht te brengen bij de gemeente. De wethouder heeft in een raadsvergadering al toegegeven, dat de huidige installatie niet aan de wettelijke eisen voldoet.

 5. Wat vragen wij van u?
  Wij vragen aan de bewoners van Kernhem of zij door middel van een handtekening ons willen steunen om ons doel te realiseren. Dit doen wij door officieel handhaving aan te vragen bij de gemeente. Dit is een formele procedure, waarbij wij de gemeente wijzen om haar verplichting na te komen om te handhaven. Deze verplichting is terug te lezen in de (oude en voor de stadsverwarming geldende) Wet Ruimtelijke Ordening artikel 17.1. In deze wet staat, dat in het geval van de stadsverwarming, de gemeente aan Nuon per direct moet vorderen om de stadsverwarming te verwijderen en de zaken te herstellen.

 6. Wat gebeurt er daarna?
  De formele procedure verloopt als volgt: als wij bezwaar hebben ingediend, dan volgt een hoorzitting bij de commissie voor bezwaarschriften. Dit is een commissie, die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. Op basis van dit advies kan het college haar beslissing heroverwegen. Daarna, of als het college de trajectgang gaat rekken, kunnen wij als bewoners naar een speciale rechter gaan, die dit soort zaken objectief bekijkt.

 7. Waarom de mogelijkheid om een emailadres op te schrijven?
  Dan kunnen wij bewoners informeren als er iets afspeelt, wat bewoners niet in de kranten kunnen lezen. Bewoners kunnen altijd opgeven geen mail meer te willen ontvangen. Zij worden dan direct van de lijst verwijderd.

 8. Waarom is de steun van iedereen belangrijk?
  Gemeente Ede geeft aan, niet te kunnen handhaven vanwege het maatschappelijk belang, dat mensen warmte in hun woningen nodig hebben. Dit is echter onzin. De gemeente heeft onderzocht dat er alternatieven zijn, waaronder het industrieterrein. De wethouder heeft in een raadsvergadering aangegeven geen geld te willen investeren in deze alternatieven. De veiligheid van de stadsverwarming komt dus niet in het geding vanwege maatschappelijke belangen (dat iedereen warmte krijgt), maar is enkel een financiële afweging. Het maatschappelijk belang is juist, dat de stadsverwarming te dicht bij de basisschool, met een peuterspeelzaal en de gymzaal staat. Hier bevinden zich niet-zelfredzame bevolkingsgroepen, die juist extra bescherming zouden moeten krijgen, maar omdat dit geld kost, dus niet krijgen.

  Als er veel bewoners van Kernhem zijn, die een handtekening zetten, geven wij daarmee een signaal af, dat wij als wijk niet willen, dat onze woningen worden verwarmd met een installatie die onnodige risico’s voor de (school-)kinderen opleveren en die niet voldoet aan de Nederlandse wet.

 9. Zitten er negatieve consequenties aan het zetten van een handtekening?
  Wij vragen geen geld aan degene die een handtekening zet, hoewel een vrijwillige bijdrage altijd welkom is gezien de kosten die KindveiligKernhem maakt.
  Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat er straks geen installatie is om de huizen te verwarmen. Er moet eerst een alternatief komen. Bewoners komen dus niet zonder warmte te zitten.
  Het zal niet zo zijn, dat bewoners ten gevolge van deze actie een hogere rekening van Nuon krijgen. Nuon moet zich houden aan het “niet-meer-dan-anders-principe”. Dit betekent dat Nuon niet meer mag rekenen voor de stadswarmte, dan dat bewoners voor gas zouden betalen. Nuon zit nu al aan dat maximum. Het is aan Nuon om zorg te dragen voor een veilige installatie.

 10. Wat kan ik zelf nog meer doen?
  Licht uw buren in over wat u weet over de stadsverwarming. Als u mee wil werken aan een veilige wijk, kan dat. U bepaalt zelf hoe en hoeveel tijd u hieraan wilt besteden. Neem contact op via kindveiligkernhem@live.nl

terug

 

       
© Parof-art