UMTS Zendmast

terug

 

Informatieavond over zendmast 6 december jongstleden

Op woensdagavond 6 december 2006 is er een informatieavond over de zendmast in Kernhem geweest. Wij zijn zeer verheugd dat zoveel bewoners en raadsleden moeite hebben gedaan om zich te verdiepen in de problematiek rondom de zendmast in Kernhem.

Omdat het onderwerp zo’n taboe is in politiek Nederland, zijn bewoners van Kernhem de afgelopen twee jaar niet in staat geweest om ons een objectief beeld te vormen of er werkelijk iets “in de lucht hangt” rondom zendmasten. De avond was dus ook bedoeld voor de objectieve beeldvorming van burgers. Voor de bewoners is heel veel duidelijk geworden.

Onderbouwing locatie
Op de informatieavond van 6 december jongstleden vertelde de heer Rijkse (gemeente Ede) dat de keuze voor de zendmast in de ecozone op toeval berust. De electriciteitsmast op de Kalverkamp, waar de zenders volgens het oorspronkelijke verspreidingsplan zouden moeten komen, is verwijderd. De gemeente heeft gekeken naar een hoog punt in de omgeving. Dat was de 20 meter hoge afgaspijp van de gasverbrandingsinstallatie die direct naast de Meander komt (wat overigens ook al zo’n opmerkelijke locatie is, in verband met de gezondheidsaspecten en risico’s van een dergelijke installatie). Toen dat niet door ging heeft de gemeente besloten naast deze installatie een 30 a 40 meter hoge zendmast te plaatsen. Door de mast in de bomenrij te plaatsen zou de mast minder zichtbaar zijn. Dit kan geen goede reden zijn als u weet dat de mast 4 keer zo hoog is als de bomenrij. Als u bijvoorbeeld langs Kernhem rijdt over de N224 is de mast direct zichtbaar.

Naar aanleiding van de informatieavond zijn wij gebeld door enkele van de providers. Zij meldden ons dat Van Wikselaar een zakenman is en masten plaatst zodra er een nieuwe wijk komt. De exacte locatie is niet gebaseerd op een spreidingsplan, maar het resultaat van onderhandelingen met de gemeente. Zodra de mast er staat, zijn providers verplicht (tegen hoge huurprijzen) hun zenders in deze mast te hangen, ongeacht het feit of dit de meest optimale plaats is voor een zendmast.

Ook hebben wij met een medewerker van een provider gesproken op het moment dat zij voorbereidingen troffen om zenders in de mast te hangen. Hij vroeg ons of de mast er toevallig eerder stond dan de wijk, omdat hij elders in Nederland een dergelijke locatie voor een nieuwe zendmast (in een wijk en bij scholen) niet is tegengekomen.

Wettelijke plicht gemeente Ede
De gemeente komt er openlijk voor uit dat zij het belang van haar burgers (dit is het basisrecht op een gezonde leefomgeving) niet meeneemt in haar overweging. Wettelijk is zij dit echter verplicht volgens het voorzorgsbeginsel (Europees recht), eerdere uitspraken van de rechtbank in vergelijkbare situaties en daarnaast hebben gemeenten, op basis van de Wet Collectieve Preventie Gezondheid (WCPV), de
de verplichting om gezondheidsonderzoek uit te voeren en op basis van dit onderzoek hun beleid op te stellen. Er is een Contract Openbare Gezondheidszorg, dat is ondertekent door het Ministerie van VWS, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en GGD Nederland. Ook gemeente Ede behoort zich hier aan te houden.

Locatie in de ecozone
Volgens de gemeente is de ecozone, waar de zendmast staat nog niet gerealiseerd. Echter, voordat de wijk was dit stukje natuur er al. De houtwal fungeerde als corridor voor kleinere wildsoorten, die in oost west richting trekken. De gemeente heeft een Plan Vleermuis opgesteld, om dit te waarborgen. Daarnaast geeft de gemeente gelijktijdig aan dat de ecozone al zo oud is, dat er archeologische waarde aan moet worden toegekend. Echter nu het met de mast niet uitkomt stelt de gemeente dat tijdelijk van dit plan kan worden afgezien en dat de ecozone tijdelijk geen natuur is, omdat de ecozone nog niet gereed zou zijn. De gemeente verwacht van het kleinwild dat door de ecozone trekt, dat deze tijdelijk een andere route kiest om vervolgens, als de gemeente weer aangeeft dat de ecozone weer natuur is, van de ecozone gebruik te gaan maken.

Als tweede reden noemt zij, dat er toch al een weg voor bouwverkeer door de ecozone is en dat de ecozone hier toch al door beschadigd is. Deze vergelijking kan de gemeente echter niet maken. De weg is aangelegd op de plek waar er voorheen ook al een doorgang in de ecozone lag voor de boer om het land te kunnen bewerken. Het verkeer rijdt vooral overdag over deze weg, terwijl vooral ´s nachts het kleinwild door de ecozone trekt. Daarnaast staan er op de weg geen obstakels, zoals containers en installaties die de route van het kleinwild blokkeren. Dit is wel het geval bij de zendmast.
De gemeente kan ons inziens niet van twee walletjes eten. Toen de woonwijk er kwam had zij direct moeten aangeven dat de visie, zoals verwoord in het Plan Vleermuis niet realiseerbaar was. Zij moet niet strenge eisen stellen aan bewoners die langs de ecozone wonen, gebaseerd op het plan Vleermuis en zelf naar eigen willekeur van dit plan afwijken.

Dan hebben we nog de vleermuizen zelf. Stichting Vleermuisonderzoek heeft in het verleden onderzoek gedaan naar de vleermuizen in Kernhem. Kernhem is een belangrijk trek en fourangeergebied voor vleermuizen. Vleermuizen orienteren zich met sonar. In heel Kernhem mogen geen bomen worden gekapt, omdat de vleermuizen hun weg niet meer zouden vinden. De gemeente kan niet zondermeer er vanuit gaan dat zij de vleermuizen niet verstoort met de vergunningverlening van de zendmast. D66 heeft raadsvragen gesteld omdat verstoring van vleermuizen in strijd zou zijn met de Natuurbeschermingswet. De gemeente geeft terecht aan dat dit niet het geval is. Echter, de gemeente voldoet met de plaatsing van de zendmast in de ecozone waar vleermuizen langs trekken niet aan de flora en faunawet, die verstoring van beschermde diersoorten verbiedt.

Daarnaast vinden wij het volgende opmerkelijk. In heel de wijk is er geen enkel grasveldje voor de kinderen om te voetballen. De kinderen moeten tussen geparkeerde auto´s spelen. Zo is het schoolplein van de Meander zo klein, dat tijdens speelkwartier de weg wordt afgesloten, zodat de kinderen daar tussen de paaltjes door kunnen voetballen. Wij hebben om extra ruimte gevraagd, zodat onze kinderen kunnen spelen. Het antwoord is nee. Zelfs de laatste open ruimte op de Braamberg gaat worden dichtgebouwd. Het verbaast ons dan ook dat de gemeente de grond in de ecozone aan Van Wikselaar verhuurt. Wellicht als wij als ouders genoeg geld zouden hebben, dat wij ook een veldje van de gemeente kunnen huren….

Als laatste vinden wij het opmerkelijk dat binnen de gemeente Ede de landschapsarchitecte ook verantwoordelijk is voor de uitrol van het antennebeleid. Dit is verstrengeling van belangen, waardoor constructies, zoals hierboven vermeld, ontstaan.

Stralingsintensiteit

Op de informatieavond op 6 december jongstleden waren alle sprekers het er over eens: straling van zendmasten is gevaarlijk. Zo gaf het Antennebureau aan dat medewerkers beschermd moeten worden als zij dicht bij de mast zijn, omdat de stralingsintensiteit daar hoog is. Alleen verschillen de inzichten vanaf welke stralingsintensiteit de straling gevaarlijk is voor de mens.

De heer Wever liet zien hoe de stralingintensiteit is bij een zendmast. Hij liet zien dat met name er hoge straling is, rondom de mast en dat de straling zich verder concentreert in bundels. Hij vergeleek dit met een lichtbundel van een zaklantaarn, waar midden in de stralen fel zijn en daarbuiten het licht diffuus wordt. Met name binnen deze bundels lopen mensen meer risico op klachten of schade, omdat daar de stralingsintensiteit hoog is.

Op de avond werd gesuggereerd dat de scholen zo dichtbij staan, dat deze bundel over de scholen heen gaat. Onderstaande afbeelding laat zien dat de schadelijke stralingsbundel bij 6 to 8° precies op de basisscholen De Kern, De Kleine Prins en de dependance van De Meander valt. Daarnaast heeft de Meander nog de invloeden van hoge stralingsintensiteiten in de omgeving van de zendmast. Conclusie: de zendmast staat zodanig, dat precies de 600 kinderen op de basisscholen zich dagelijks in de stralingsbundel met hoge intensiteit begeven. Dit betekent dus dat de kinderen op de 3 basisscholen dichter bij de grens zitten waar de straling gevaarlijk is, dan op locaties elders in de wijk en dus eerder risico lopen op schade, omdat hier die grens is overschreden.

 
Het effect van straling op het lichaam

De heer Wever liet dat straling van invloed is op het lichaam. Hij deed dit o.a. met het onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van dr. Markus Ziegler, waarbij hij bij 51 proefpersonen bloed liet afnemen nadat zij 24 uur niet mobiel hadden gebeld en vervolgens nog een keer direct nadat zij 20 seconden mobiel hadden gebeld en nog eens 10 minuten daarna. Het resultaat was dat het bloed van de proefpersonen nadat zij 20 seconden hadden gebeld, was geklonterd. Dit onderzoek is reproduceerbaar en daarnaast zijn bijeffecten uit te sluiten en levert derhalve bewijs dat straling van invloed is op de lichaamsprocessen. De vraag is nu of dit effect van invloed kan zijn op het welbevinden van mensen en op schade op termijn. In het algemeen kan men stellen dat als bloed klontert, de kans op trombose verhoogt en de zuurstofopname vermindert.

Foto voor 20s blootstelling:

bloedbeeld voor

 
Foto na 20s blootstelling:

bloedbeeld na

 
Lange termijneffecten
De GGD gaf aan dat schade op korte termijn niet optreedt. Zij meldde daarbij dat kanker 5 jaar de tijd nodig heeft om te groeien. Wij vragen ons hierbij af hoe het dan mogelijk is dat baby´s kanker hebben.

Wat betreft lange termijneffecten waren alle sprekers het er over eens: er is onvoldoende bewijsmateriaal om hier een conclusie over te trekken. Juist de GGD gaf dit aan! Dit betekent dat op dat moment het voorzorgbeginsel in werking treedt: degene die potentieel risico veroorzaakt moet eerst bewijzen dat het niet schadelijk is.

Er zijn deze week ook resultaten van een Deens onderzoek bekend geworden. Dit onderzoek gaat over een periode van 10 jaar en betreft dus middellange termijn. In dit onderzoek zijn twee groepen geïdentificeerd: een groep personen dat nooit met GSM belt en een groep personen dat met GSM heeft gebeld. In het onderzoek is echter niet meegenomen of personen die bellen frequente bellers zijn of dat zij in de onderzoeksperiode slechts een enkele keer hebben gebeld. Daarnaast zijn omgevingsfactoren niet uit te sluiten (hebben mensen bij zendmasten gewoond), waardoor er geen significant verschil kon worden aangetoond bij beide groepen. Dit duidt er op dat zorgvuldig onderzoek nodig is om de schadelijkheid op lange termijn te bepalen.

Straling bij kinderen
Wij hebben al moeten concluderen dat juist de kinderen van Kernhem zich in de stralingsbundel met hoge stralingsintensiteiten bevinden. Kinderen zijn nog kwetsbaarder dan volwassenen voor straling: zij hebben bijvoorbeeld een dunnere schedel, hebben minder lichaamsgewicht om de straling op te vangen (verhouding oppervlak versus inhoud is groter), de organen zijn kwetsbaarder, ze hebben nog minder weerstand opgebouwd, moeten dagelijks een grote prestatie leveren (leren op school, groeien), hebben veel delende cellen, die anders op straling kunnen reageren dan niet delende cellen en hebben (als het goed is) nog een langer leven voor zich dan ons en hebben daardoor meer de tijd dat de straling die zij nu opvangen effect heeft op hun gezondheid. Daarnaast richten onderzoeken zich niet op kinderen en kunnen GGD en Antennebureau hun conclusies voor kinderen niet trekken uit onderzoeken bij volwassenen. Laten wij zorgzaam zijn met de toekomst van onze kinderen!

De houding van gemeente Ede
De gemeente heeft al uitgesproken dat zij niet aansprakelijk is voor schade aan de gezondheid van burgers. Ook heeft de gemeente niet gereageerd toen bewoners een jaar geleden al aangaven dat er kinderen gevaarlijk hoog in de zendmast klimmen. Wij verwachten ook niet een bouwvergunning te krijgen als wij schermen tegen de straling aanvragen voor de spelende kinderen op de schoolpleinen. Daarbij moeten wij u vertellen dat de school om een hekje heeft gevraagd aan een kant van het schoolplein, omdat de kinderen daar de busbaan op kunnen rennen en omdat de kinderen vanaf het schoolplein zo`n anderhalve meter naar beneden kunnen vallen op straat. De gemeente heeft dit in eerste instantie afgewezen om architectonische redenen. Wij zijn zwaar teleurgesteld dat de gemeente andere belangen boven de belangen van de gezondheid van kinderen stelt.

Juridische procedure
Daarnaast werkt de gemeente niet mee om de belangen van haar burgers tot haar recht te laten komen tijdens de juridische procedure. De procedure loopt nu al bijna 2 jaar. Daar waar wij brieven en bezwaren schrijven, antwoordt de gemeente ons niet. Onze laatste bezwaarschrift van juli 2006 en onze brief met vragen d.d. 31 juli 2006 zijn nog steeds niet beantwoord, terwijl de gemeente inmiddels een nieuwe procedure is gestart. De enige correspondentie van de gemeente was de brief dat ons bezwaar ongegrond was. Zij heeft daarbij geen redelijke onderbouwing gegeven en ook geen antwoord gegeven op onze vragen. Daarnaast meldde zij in deze brief dat de Welstandscommissie een positief advies had gegeven, maar daar bleek later geen sprake van te zijn geweest. De commissie heeft aan de gemeente gemeld dat zij geen uitspraak kon doen, omdat er onvoldoende criteria waren. Wellicht herinnert u zich de uitspraak van de heer Rijkse woensdagavond: hij meldde dat de welstandscommissie had uitgesproken dat het bouwwerk niet aan de redelijke eisen van welstand hoeft te voldoen, omdat het bouwwerk tijdelijk is. Dit is echter niet de uitspraak van de Welstandscommissie! Daarnaast verwijzen wij u graag naar de uitspraak van de bezwarencommissie, waarin staat dat de gemeente wel degelijk een positief advies van de welstandscommissie nodig heeft! Normaliter is het advies van de bezwarencommissie niet bestemd voor burgers en hadden wij hier nooit achter gekomen. Wij pleiten er dan ook voor dat u als raad de bezwarenprocedure nog eens onder de loep neemt, zodat de burgers meer in staat zijn zichzelf te verdedigen.

Schadelijke straling binnenshuis
Binnenshuis is ook straling. Het waterbed, de dect-telefoon, de magnetron, de thermostaat en een aantal soorten lampen. Normaliter waarschuwt de overheid via spotjes wanneer iets ongezond is. De overheid doet dit niet. Is zij bang dat de uitrol van zendmasten wordt tegengehouden?

Technologische vernieuwing
Als de overheid ontkent dat straling risico’s opleveren, zal zij ook geen geld investeren om deze risico’s te verminderen. De technologische vernieuwing wordt tegen gewerkt.

 

terug

 

 

       
© Parof-art