UMTS Zendmast

terug

 

Geschiedenis van de zendmast in Kernhem

Aanvraag vergunning
Op 4 februari 2005  (let op: op 1 maand na, is dit 2 jaar geleden) heeft firma Wikselaar een tijdelijke vergunning aangevraagd op de Braamberg/ Distelberg voor een zendmast voor mobiele telefonie.
Twee weken later heeft de gemeente de vergunning gepubliceerd alsof de zendmast op 't hoge Hoge Woud zou staan, dicht bij de N224. Daar was ook het aanplakbiljet in de wijk opgehangen. Het gevolg is dat de inwoners van Kernhem niet in staat waren om bezwaar te kunnen maken, omdat belanghebbenden niet van de vergunning afwisten. Dit terwijl de aanvrager de locatie dus wel goed had aangegeven!
 
Hoorzitting
Een kleine groep omwonenden heeft wel bezwaar gemaakt. (Die noem ik vanaf nu gemakshalve even de bezwaarmakers). Er heeft een hoorzitting op 9 december 2005 (308 dagen na de aanvraag) plaats gevonden, waar de bezwaarmakers hun bezwaar konden toelichten aan de jurist van de gemeente. Hier zijn notulen van gemaakt en deze zijn naar de bezwaarmakers toegezonden. Hierbij zat nog geen reactie of antwoorden op de door de bezwaarden gestelde vragen. De bezwaarmakers hebben op 16 december 2005 schriftelijk aanvullingen op de notulen gegeven, omdat hierin de gang van zaken tijdens de hoorzitting niet correct was weergegeven. Daarnaast hebben deze mensen de gemeente opnieuw een aantal vragen gesteld. De gemeente heeft de bezwaarmakers nooit geantwoord.
 
Zendmast komt midden in de kerstnacht
In tegendeel. Nog voordat de bezwaarden een antwoord van de gemeente hadden gekregen op hun bezwaar, werd midden in de kerstnacht in het donker de zendmast van een vrachtwagen geladen. Als bewoners gaan kijken wat er aan de hand is (ze zijn immers door de gemeente niet op de hoogte gesteld dat hun bedenkingen ongegrond zijn verklaard en vrachtwagens, die midden in de nacht vracht lozen op plekken waar niet wordt gebouwd is verdacht) worden ze zodanig bedreigd en achterna gezeten door de mannen die de zendmast uitladen, dat ze hun huizen in moeten vluchten en de politie bellen. De gemeente heeft hier overigens later tijdens een bijeenkomst hun verontschuldiging voor aangeboden.
 
Bouwvergunning verleend
Op 24 januari 2006 is het besluit gepubliceerd dat de gemeente de reguliere bouwvergunning verleent en ook omwonenden krijgen een bevestiging dat hun bedenkingen ongegrond zijn. De gemeente schrijft in haar bevestiging als onderbouwing dat de welstandscommissie een advies heeft gegeven dat het bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Bezwaarden geven in een latere fase aan dat het onmogelijk is dat de Welstandscommissie het bouwplan heeft beoordeeld op de redelijke eisen van welstand, omdat criteria niet aanwezig zijn om aan te toetsen. De bezwarencommissie geeft hen hier later gelijk in. De Welstandscommissie heeft naar de gemeente aangegeven dat zij geen advies kunnen uitbrengen.
 
Verder beantwoordt de gemeente niet de vraag van omwonenden of de gemeente onderzoek heeft gedaan naar alternatieven. Daarnaast is er geen sprake van onderbouwing van de locatie, waarin belangen van omwonenden zijn afgewogen. Deze groep omwonenden dient een bezwaar in tegen de vergunningverlening.
 
Gemeente licht de wijk in

Op 13 februari is wethouder van de Pol op een bijeenkomst in Kernhem over een ander onderwerp. Terloops is de zendmast gesprek van onderwerp. Er zijn 60 inwoners van Kernhem aanwezig. Daar is de constenatie groot, omdat er plotseling een zendmast in hun wijk staat terwijl de bewoners niet op de hoogte waren dat er een zendmast kwam. Er is geen inspraak meer mogelijk voor deze mensen en de gemeente biedt hen de gelegenheid hiervoor ook niet meer ondanks hun incorrecte weergave van de locatie.

Uitspraak over artikel 17.1 in een andere rechtzaak 
Op 22 februari 2006 komt er een uitspraak van de Raad van State dat vrijstellingen op basis van artikel 17.1 niet mogen, wanneer de gemeente niet hard kan maken dat het bouwwerk er niet langer dan 5 jaar staat. De vrijstelling voor de zendmast is op basis van artikel 17.1, terwijl de gemeente niet hard kan maken dat het voorzieningencluster (hier komt de zendmast op, zodra het voorzieningencluster af is) binnen 5 jaar gereed is. De gemeente zit dus met een probleem. Zij meldt dit niet aan belanghebbenden, waaronder de bezwaarmakers.
 
Bezwarencommissie: gemeente geeft toe dat procedure fout is

De hoorzitting voor de bezwarencommissie vindt uiteindelijk op 4 juli 2006 plaats (160 dagen na bekendmaking vergunningverlening en dus laatste communicatie van de gemeente). Bezwaarmakers komen door toeval vlak daarvoor erachter dat artikel 17.1 niet rechtsgeldig is. Zij schrijven een aanvullend bezwaar. Op de hoorzitting geeft de jurist van de gemeente toe dat inderdaad de procedure niet rechtsgeldig is. De bezwaarmakers geven aan dat dan de zendmast er ook niet rechtsgeldig staat. Er wordt een parallel getrokken met een onrechtmatige schutting bij burgers: deze moeten de burgers ook per direct verwijderen. De jurist geeft aan dat de gemeente niet voornemens is de vergunning in te trekken; ook niet als deze op een onrechtmatige manier is verkregen. In een later gesprek geeft de jurist aan dat de gemeente dit niet wil doen, omdat dan de vergunningverlener in beroep zou gaan en dat is ongewenst volgens de gemeente.
 
Op de hoorzitting wordt afgesproken dat bezwaarden de notulen van de hoorzitting krijgen. Binnen twee dagen heeft de bezwarencommissie een advies en zijn de notulen gereed. De bezwaarden horen echter niets meer.

Bewoners stellen schriftelijke vragen aan gemeente hoe de procedure verder gaat 
Op 31 juli 2006 schrijven de bezwaarden een brief met daarin een klacht over bovenstaande gang van zaken. Daarnaast stellen zij vragen over het vervolg, omdat nu geen gewone procedure meer wordt gevolgd en zij niets horen. Bezwaarden hebben tot de dag van vandaag hierop geen antwoord gekregen.
 
Providers hangen de zenders in de zendmast
Na de brief van de bezwaarden is er 4 maanden weer radiostilte, totdat er begin november plotseling eerst een hijskraan van provider Orange en een week later van KPN, zenders in de mast probeert te hangen. Omwonenden praten met de medewerker van Orange. Deze man vroeg aan de bewoners of de mast er soms eerder stond dan de wijk, omdat het zeer ongewoon is dat een mast op zo'n locatie staat!!!
 
Bezwaarmakers hebben per direct de gemeente gebeld. In overleg met de gemeente heeft de aanvrager van de zendmast (Wikselaar Trading) besloten om de zenders alsnog weer te verwijderen. Bezwaarmakers beklagen zich bij de gemeente, dat zij wederom niet zijn ingelicht. De gemeente geeft aan dat ook zij niet op de hoogte was dat er zenders in de mast werden gehangen. Ook dit is een zorgwekkende situatie, want de vergunning vereist dat werkzaamheden van te voren worden aangemeld.
 
Publicatie nieuwe procedure, terwijl oude nog loopt
Op 22 november 2006 publiceert de gemeente een nieuwe vrijstellingsprocedure voor de zendmast, terwijl de oude gewoon nog bestaat. De bezwaarmakers zijn niet geinformeerd. Noch over de oude procedure noch over de nieuwe. Het goede nieuws is wel, dat dit keer de goede locatie is vermeld: de Braamberg.
 
Informatie-avond over zendmast
Omdat bewoners wederom niet door de gemeente zijn ingelicht, organiseert een aantal bewoners (georganiseerd via KindveiligKernhem) een informatieavond over de zendmast. Op deze avond spreken de GGD, het Antennebureau, de Woonbioloog en Stop-UMTS. Op de avond blijkt dat er grote belangstelling is om als bewoners gezamenlijk bezwaar te maken. lees verslag...

957 Handtekeningen
Vrijwilligers van KindveiligKernhem halen onder mensen die wonen, werken of die kinderen op school in Kernhem hebben, 957 handtekeningen op. Hierbij is het principe aangehouden van 1 handtekening per woning. Sommige bewoners wilden persoonlijk bezwaar maken. In een beperkt aantal gevallen is een tweede handtekening per woning opgehaald (+/- 20). Dinsdag 9 januari zijn de handtekeningen samen met het bezwaar overhandigd.

 

terug

 

       
© Parof-art